Free Web Hosting

                                       หน้าแรก   | ประวัติิ  | ข่าวสาร  |  ติดต่อ  |  เว็บบอร์ด    

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ
ปรัชญาของโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์วิทยพัฒนา
แผนผังโรงเรียน
อาคารสถานที่
ระเบียบการแต่งกาย
ผลงานนักเรียนดีเด่น
ผลงานบุคลากรดีเด่น
กิจกรรมของโรงเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ห้องสมุดโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
รายชื่อบุคลากร
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
 
 
       ข่าวหนังสือพิมพ์
มติชน                   ไทยรัฐ
 
  โทรทัศน์
   [ ]ช่อง 3              [ ] ช่อง 5
   [ ]ช่อง 7              [ ] ช่อง 9
   [ ]ช่อง 11              ITV
    UBC                  Nation
 
    .: Web เครือข่าย :.
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
ร.ร.เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
ร.ร.เทศบาล ๒
(บ้านมลายูบางกอก)
ร.ร.เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)
ร.ร.เทศบาล ๔  (ธนวิถี)
ร.ร.เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)
 
 


    

    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  โรงเรียนเทศบาล  2  (บ้านมลายูบางกอก)


 


 

 

 

 

    .: โรงเรียน  .:
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
กิจกรรมศาสนา
กิจกรรมตลาดนัด ร.ร
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
.: ค้นหาข้อมูล :.

 

     

   นักเรียนคนเก่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเท
   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
       
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

   กิจกรรม มอ.ปัตตานี วิชาการ และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2549
       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549

   งานนิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 4   (ธนวิธี)  ประจำปีการศึกษา 2549
   มหกรรมวิชาการ  ณ  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2549

  ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิวิชาเนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี                   ในระหว่างวันที่ 3 – 5  พฤษภาคม 2549

กำหนดการรับสมัคร   นักเรียนเข้าศึกษาต่อในทุกๆ ช่วงชั้น
ระหว่างวันที่  19  -  23  มีนาคม 2550       เว็บไซต์แนะนำ
      โรงเรียนในฝัน [ Labschool ] เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน  
 ในฝัน หนึ่งโครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา และ ยกระดับ โรงเรียน และ คุณภาพ การศึกษา ให้ทัดเทียมและเสมอภาคทางการศึกษา
       ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. [ DOC ] เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ของ สพฐ. ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท.โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนข้อมูลทาง การศึกษา
       ศูนย์ปฏิบัติการ GPA เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
       ประกาศ จัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.เว็บไซต์สำหรับประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

       ข่าวสารการศึกษา

 

 

 

                                                
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)  เลขที่  84  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา   โทร.073-247761
จัดทำโดย: นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

 E-mail  :  tessabal2@hotmail.com