Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

                                       หน้าแรก   | ประวัติิ  | ข่าวสาร  |  ติดต่อ  |  เว็บบอร์ด    

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ
ปรัชญาของโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์วิทยพัฒนา
แผนผังโรงเรียน
อาคารสถานที่
ระเบียบการแต่งกาย
ผลงานนักเรียนดีเด่น
ผลงานบุคลากรดีเด่น
กิจกรรมของโรงเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ห้องสมุดโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
รายชื่อบุคลากร
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
 
 
       ข่าวหนังสือพิมพ์
มติชน                   ไทยรัฐ
 
  โทรทัศน์
   [ ]ช่อง 3              [ ] ช่อง 5
   [ ]ช่อง 7              [ ] ช่อง 9
   [ ]ช่อง 11              ITV
    UBC                  Nation
 
    .: Web เครือข่าย :.
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
ร.ร.เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
ร.ร.เทศบาล ๒
(บ้านมลายูบางกอก)
ร.ร.เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)
ร.ร.เทศบาล ๔  (ธนวิถี)
ร.ร.เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)
 
 


    

    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  โรงเรียนเทศบาล  2  (บ้านมลายูบางกอก)


 


 

 

 

 

    .: โรงเรียน  .:
ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
กิจกรรมศาสนา
กิจกรรมตลาดนัด ร.ร
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
.: ค้นหาข้อมูล :.

 

 

งานิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิธี)
ประจำปีการศึกษา 2549

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2
เด็กหญิงราชาวดี ศรีสุข

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 1
เด็กหญิงพัชรี ลาภบุญ
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูแวมีดะ เจ๊ะเลาะ และครูสุรวิทย์ ด้วงอินทร์ 

 

                                                
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)  เลขที่  84  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา   โทร.073-247761
จัดทำโดย: นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

 E-mail  :  tessabal2@hotmail.com